آزمون ادبیات فارسی نهم

ساخت وبلاگ
چکیده : آزمون ادبیات فارسی نهم ... با عنوان : آزمون ادبیات فارسی نهم بخوانید :

  نهم                       نام دبیر : ...جعفرزاده بیگدلو

  1 – معنی واژه های  ( مسخر – صنع – مستمع – جمال – مهر - ) به ترتیب در کدام گزینه درست  است ؟

  الف : تصرف – آفرینش – شنیدن – زیبا – ماه          ب : رام – آفریده – شنونده – زیبایی – خورشید

 ج    : رام  - آفریننده – شنوا – زیبایی – خورشید       د :  مطیع – سازنده – شنیدن – بزرگی – آسمان

 

2- معنی چند واژه در کمانک مقابل آن نادرست است

  تقدیر ( قدرت ) – انعام  ( چهار پایان ) – حقه ( کیسه جواهر ) - مدهوش (سرگشته ) – سریر ( تاج ) –فراخ (وسیع ) –محبس ( زندانی ) – منزوی ( گوشه گیر )

    الف : دو              ب : سه                   ج : چهار              د : پنج

 

3 – کدام آرایه ادبی در بیت زیر وجود ندارد

   خبرت هست که مر غان سحر می گویند             آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

الف :تضاد           ب : تشبیه                 ج : مراعات و نظیر            د : کنایه

 

4 – بیت زیر بیانگر کدام صفت خداوند است

      که تواند که دهد میوه الوان از چوب         یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار

   الف : عالم بودن          ب :  رزاق بودن          ج : قادر بودن         د : ستار بودن

 

5 – مفهوم مصراع ( افرینش همه تنبیه خداوند دل است ) در کدام گزینه درست است ؟

الف : جهان نشانه ای از خدای آفریینده ی دل است          ب :  جهان آفرینش آگاه کننده انسان عارف است

ج : خدا مجازات کننده دل غافل است                         د : ای انسان آگاه به زیبایی جهان بیاندیش

 

6 – نقش دستوری واژه های مشخص شده عبارت زیر در کدام گزینه درست است

  ( و مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند

الف : مسند – متمم – مفعول – متمم                      ب : مسند – متمم – نهاد  - متمم

ج : متمم – متمم – مفعول – متمم                        د  : متمم – متمم – مسند – مسند

 

7 : همه آثار زیر از نیما یوشیج است بجز

الف : تنفس صبح            ب : ای شب                 ج : قصه رنگ پریده             د : افسانه 

 

8 – کدام  گزینه جمع مکسر نیست

الف : جوانب                     ب : اصرار            ج : عجایب              د : اسرار

 

9 – عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است

  ( این عجب تر است و چراغ وی ماه است و شعله وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و تو از عجایب این غافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد )

الف : شش                         ب: هفت                          ج : هشت                   د : پنج

 

10 –در عبارت زیر چند به ترتیب چند (ترکیب وصفی و ترکیب اضافی ) وجود دارد

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگ سخت آب های لطیف روان کرده  تا بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد

الف : سه – پنج                     ب : چهار – چهار                 ج : سه – شش            د : پنج – سه 

جعفرزاده 6343 ...
ما را در سایت جعفرزاده 6343 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 16:59