آزمون ادبیات فارسی هشتم | بلاگ

آزمون ادبیات فارسی هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت

  هشتم                       نام دبیر : ...جعفرزاده بیگدلو

  1.مترادف واژه های «بحران،نژند،نستوه،خاستگاه»به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

1.ناسازگاری،مبارز،خسته،خواستن                          2.آشفتگی،خشمگین،خستگی ناپذیر،مبدأ
3.آشفتگی،افسرده،خستگی ناپذیر،منشأ                       4.آشفتگی،غمگین،خستگی،خواستن

2. درکدام یک از گزینه ها غلط املایی وجود دارد؟
 1.تماثیل،نصیب،حکیم،مؤثّر،موقعیّت                         2.غلبه،مهار،نفرت،طراوت،هیجانات 
 3.ارتباط،تصمیم گیری،تفکّر خلّاق،راه حل،وضع         4.سنجیده،استعداد،ضعف،اصول،بهران

3. نسبت فعل «نگاه کرد» به«نگاه می کنم» مانند نسبت فعل «گریست» به..............است 

   1.می گریست            2.می گریستم         3.می گرید            4.می گریم

 

4. نهاد درعبارت« گورخانه ی راز توچون دل شود       آن مرادت زودترحاصل شود.» کدام است؟
 1.گورخانه                2.گورخانه ی راز تو                        3.دل                        3.تو

 

5. دربیت زیر چند واژه ، نقش «مسندی» دارند؟
«گهر بی هنر زار وخوار است وسست      به فرهنگ باشد روان، تندرست»
 1.دو             2.سه                  3. چهار                         4. پنج

 

6.درعبارت « ایران سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. » چه آرایه ادبی به کار رفته است ؟

1.تشبیه                      2. واج آرایی                     3.تشخیص                      4. واژه آرایی

 

 7. کدام کلمه از نظر ساختمان با بقیه متفاوت است؟

1. تیره رای                2. پروردگار                     3. آلایش                         4 . خشمناک

 

 

8. همه ی آثار درحوزه ادبیات تعلیمی اند بجز........

ا. لیلی و مجنون          2. مثتنوی مولوی            3. کلیله و دمنه                  4. گلستان سعدی

 

9. نویسندگان کتاب های ( جامع التواریخ و پریشان )به ترتیب ادر کدام گزینه آمده است

1 .قاآنی – صائب تبریزی                   2. رشید الدین فضل الله – ایرج میرزا                 3. رشیدالدین فضل الله – قاآنی                     4.قا آنی – ایرج میرزا

 

 

10.در کدام گزینه « وجه شبه » ذکر شده است ؟

1.پرهای طاووس گویی بادبان کشتی است.            2. پر طاووس مثل گل های زمین است.

3. دم طاووس مثل چتری است.                          4. پرهای طاووس چون برگ خزان دیده  می ریزد.

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 16:59