ارکان تشبیه | بلاگ

ارکان تشبیه

تعرفه تبلیغات در سایت

همه ما تا حدودی با آرایه ی ادبی تشبیه آشنا هستیم.در هر تشبیه میان آن چه تشبیه میشود و آن چه به آن تشبیه میکنیم شباهت ها و مشترکاتی وجود دارد اما همه اش این نیست. هر تشبیه ارکانی دارد که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.

ارکان تشبیه:تشبیه دارای 4 رکن می باشد که دو تای آن ها اصلی و دو رکن دیگر فرعی است.

ارکان اصلی تشبیه

1.مُشَبَّه:چیزی یا کلمه یا که تشبیه می شود و به آن طرف اول یا مشبّه می گویند.

2.مُشَبَّهٌ به:به چیزی یا کلمه ای که مشبه یا طرف اول تشبیه را به آن شبیه و مانند می کنند طرف دوم یا مشبهٌ به می گویند.

ارکان فرعی تشبیه

1.اَدات تشبیه:ادات تشبیه کلماتی هستن که نشان دهنده ی پیوند شباهت است و مشبه را به مشبهٌ به پیوند می دهد.این کلمات عبارت اند از :چو ، چون ، همچون ، همچو ، مانند و همانند.

2.وَجه شَبَه:ویژگی های مشترک میان مشبه و مشبه ٌبه که باید آن ویژگی ها را تا حد کمال دارا باشد.

در بیت زیر ارکان تشبیه مشخص است.

برق چون شمشیر برّان            پاره می کرد ابر ها را

مشبه:برق

مشبهٌ به:شمشیر

ادات تشبیه:چون

وجه شبه:برّان


...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 19 آبان 1396 ساعت: 15:45